• Organizer: Hwan Seok Chung (ETRI), Xiang Liu (Huawei) and T. Nirmalathas (U. of Melbourne)
  • Description: TBA
  • Speakers: TBA
  • Organizer: Kwang Yong Song (Chung-Ang Univ.)
  • Description: TBA
  • Speakers: TBA
  • Organizer: Gwanchong Joo (Coset Inc.) and Jongjin Lee (ETRI)
  • Description: TBA
  • Speakers: TBA